Whiteboard

Whiteboard

Fabric.js Literally Canvas zendframeWork

Hệ thống máy tính bảng được cấu thành từ 30 máy bao gồm máy tính bảng của giáo viên và của học sinh
Mỗi máy tính bảng của giáo viên sẽ được kết nối với máy tính bảng của học viên.
Bên phía giáo viên có thể kiểm soát được máy tính bảng của 30 người.