Step 1

Dev nhận task từ leader (or PM)

Step 2

Chưa clear thì QA or confirm

Step 3

Clear rồi thì sẽ start làm (báo trước với PM là khoảng bao giờ sẽ xong)

Step 4

Trong quá trình làm daily report đẩy đủ, có issue gì không tự giải quyết được or giải quyết tốn time phải raise sớm

Step 5

Làm xong sẽ deploy code code lên server (có tutorial deploy chỉ cần làm theo là OK ) báo tester test phần đã code xong

Step 6

Tester test ra bug sẽ fix

Step 7

Tester bên mình báo OK sẽ report khách hàng, done task

Thank you